(kiegészítő csökkentő tétel, differenciált felnőttoktatási normatíva)

2015. szeptember 10-én jelent meg a 257/2015. (IX. 10.) Kormányrendelet, amely két jogszabályt módosított:

  • a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlat képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. Kormányrendeletet és
  • a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Kormányrendeletet.

A módosító jogszabály másnap, azaz 2015. szeptember 11-én hatályba is lépett, egyes rendelkezései azonban csak 2016. január 1-jén, illetőleg 2016. augusztus 31-én lépnek hatályba.

A változások összefoglalása

2015. szeptember 11-től a 280/2011. Kormányrendelet módosításával a tanulói pénzbeli juttatás differenciálásához hasonlóan a gyakorlati képzési normatíva is differenciálásra került aszerint, hogy a hozzájárulásra kötelezett a nappali munkarend, az esti munkarend vagy a levelező munkarend szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanulót fogad-e tanulószerződés keretében szakmai gyakorlatra.

Ennek megfelelően

  • nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a szakmánkénti súlyszorzó szorzata, azaz 100%-a,
  • esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a szakmánkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a,
  • levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a szakmánkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a

vehető figyelembe. [280/2011. Kormányrendelet 5. § (2) b)]

Tekintettel arra, hogy a módosítás 2015. szeptember 11-én lépett hatályba, és a differenciált normatíva fentiek szerinti előírásával kapcsolatban a kormányrendelet nem tartalmaz átmenti rendelkezést, így 2015. szeptember 10-ig terjedő időszakra vonatkozóan a gyakorlati normatíva 100%-a vehető figyelembe felnőttoktatásban ez előtt az időpont előtt megkötött tanulószerződések esetén. [257/2015. (IX. 10.) Kormányrendelet]

Az Szht. 2016. január 1-jei változásaihoz igazodóan 2016. január 1-jén lépnek hatályba a 280/2011. Kormányrendeletben a kiegészítő csökkentő tételek mértékére vonatkozó rendelkezések. Eszerint:

I. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege

  1. 1–10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának,
  2. 11–50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,
  3. 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának

a szorzata.

Kiegészítő szabályok: a beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe, továbbá a számításánál a tanulók éves létszámának az átlagát a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (2)-(4)]

II. Oktatói kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (5)]

III. Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (6)]

Kiegészítő szabály: az oktatói és a tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel éves és – szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén – havi mértékének a megállapítása során a 280/2011. Kormányrendelet 5. § (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell.

2015. szeptember 11-től már nem csak a gyakorlatigényes alapképzési szak, hanem a felsőoktatási duális képzés esetén is figyelembe vehető az alapnormatíva, amelynek napi összege hallgatónként az alapnormatíva 1%-a (század része). Ez 2015-ben a hozzájárulásra kötelezettnél eltöltött gyakorlati naponként 4530 Ft. [280/2011. Kormányrendelet 6. § (1)-(2)]

A 2015/2016-os tanévre vonatkozóan 2015 februárjában megjelent szakmaszerkezeti döntéshez igazodóan 2015. szeptember 11-i hatállyal – technikailag – módosult a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Kormányrendeletet is.

Eszerint a megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként nem legfeljebb 10, hanem 12 db, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig. (Ezt a rendeletet azonban valószínűleg fel fogja váltani legkésőbb 2016. szeptember 1-jétől a Szabóky Adolf Ösztöndíjról szóló rendelet, amelyben terv szerint megyénként már 20-20 szakképesítés fog szerepelni.)

2015. szeptember 11.